Mindray 5 парт гематологийн анализаторын урвалж оношлуурын үнэ